به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش افزایش سرمایه ٣٠ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.