به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران، از ارائه خدمات خود در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٧ حدود ٣٢۴۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.