به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد ارائه خدمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٧، به بیش از ٢۴۴ میلیارد تومان رسید. روند درآمد این شرکت در مدت یاد شده صعودی بود.