به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان اعلام داشت براساس تفاهم نامه ی منعقده با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی،تامین ، نصب، بهره برداری ونگهداری دستگاههای جدید کارتخوان در جایگاههای سوخت کشور به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان واگذار گردیده است.در همین رابطه مراحل تولید نرم افزارهای مورد نیاز و خرید دستگاههای کارتخوان انجام شده و عملیات تست وبررسی های فنی دستگاههای یاد شده نیز بصورت پایلوت در یک جایگاه در حال انجام است که پس از تایید نهایی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به تدریج در سایر جایگاههای سوخت کشور نصب و راه اندازی خواهد شد. با توجه به مراتب فوق و پیش بینی های انجام شده و با عنایت به زمانبر بودن مراحل تجهیز جایگاهها، اثرات مالی اجرای پروژه مذکور بر سود عملکرد سال مالی منتهی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ این شرکت با اهمیت نخواهد بود