به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران، از ارائه خدمات خود در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٧ حدود ٢،٧٣١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.