به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پاکسان اعلام داشت انواع پودرهای دستی ، ماشینی ، کفشوی و صابون افزایش نرخ مجاز برای انواع پودر ها ١۴ درصد و سایر محصولات ٢٠ درصد می باشد، لازم به ذکر است نرخ قبلی و جدید ارئه شده بر اساس میانگین نرخ فروش محصولات داخلی به شرح ذیل، محاسبه شده است،که بر اساس مجوز افزایش نرخ دریافت شده از تاریخ ٢١ مهر ماه سال ٩٧ به تدریج قابل اعمال می باشد. لازم به ذکر است از کل مبلغ فروش محصولات شرکت در سال مالی قبل ۶٨ درصد مربوط به فروش محصولات نهایی داخلی می باشد