به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید و صادرات ریشمک اعلام داشت بودجه تعدیل شده سال مالی ١٣٩٧ در تاریخ ١٣٩٧/٠۵/٠٩ و با نرخ ارز ٧۵،٠٠٠ ریال مبنای پیش بینی قرار گرفت و به اطلاع عموم رسید. با توجه به تغییرات نرخ ارز ،در صورتهای مالی ٩ ماهه منتهی به ١٣٩٧٠۶/٣١ ، نرخ ارز مذکور بر اساس نرخ ارز در دسترس (میانگین موزون سنا - اسکناس) به مبلغ ١٣١،٩١٢ ریال به شرح یادداشت توضیحی ١-١-١-۵ مبنای تسعیر ارز قرار گرفته اس