به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آینده سازان بهشت پارس در خصوص ابهامات موجود در صورت های مالی سال ١٣٩۶، اقدام به ارائه شفاف سازی نمود.