به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت کویر تایر در ٩ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٧به بیش از ١٨٢ میلیارد تومان رسید.