به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت گروه صنعتی بارز در ۶ ماهه نخست سال مالی ١٣٩٧ به حدود ۵٠٠ میلیارد تومان رسید.