به گزارس بورس٢۴، شرکت مهندسی و ساختمانی صنایع نفت با نماد شساخت در تابلوی ج بازار پایه فرابورس درج نماد شد.