به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در عملکرد ۶ ماهه، در مجموع ۴١٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. درآمد فروش این شرکت در مدت یاد شده صعودی بود.