به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع سرما آفرین ایران به سوالات مطرح شده در سامانه تدان پاسخ داد.