گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران به سوالات مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی پاسخ داد.