زین العابدین گندمکار معاون مالی تجارت الکترونیک پارسیان شرکتی با یک میلیون دستگاه کارتخوان فعال در خصوص این خبر و اثراتش بر این شرکت به بورس ٢۴ گفت: اثرات این اتفاق برای ما مثبت خواهد بود چون بخشی از اصناف فاقد دستگاه های کارتخوان هستند و اگر سازمان امور مالیاتی این برنامه را داشته باشد که همه مودیان...