به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت باما در تیر ماه ١٣٩٧ با رشدی چشمگیر بیش از ٣١ میلیارد تومان فروش محصول داشت. کسب درآمد ۵۴ میلیارد تومانی حاصل عملکرد ۵ ماهه این شرکت می باشد.