به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت داروسازی زهراوی افزایش سرمایه ١٠٠٠ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.