سلام بر حسین شهید

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت داروسازی زهراوی افزایش سرمایه ١٠٠٠ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.