موارد فوق از مهم ترین پروژه های تعریف شده می باشند که ضمن پیشرفت فیزیکی نسبتا خوب، در موقعیت مناسبی قرار دارند و ارزش افزوده قابل توجهی برای شرکت به همراه خواهند داشت...