به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت رهشاد سپاهان در خصوص در خصوص قراردادهای شرکت و مالیات تکلیفی سال ٩۴ به ارائه توضیحاتی پرداخت.