به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معادن بافق نتیجه برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و پاسخ سوالات مطرح شده در سامانه تدان را منتشر نمود.