باید در نظر داشت که هزینه های مالی شرکت نسبت به سال قبل نصف شده و متوسط نرخ فروش ٩٧ احتمالا نسبت به سال قبل بیش از ۵٠ درصد افزایش خواهد داشت. در سوی دیگر از تهدیدات موجود می توان به ...