به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس به سوالات مطرح شده در سامانه تدان در خصوص قیمت ذغال و مدت قرارداد ها، کاهش مقدار فروش، برآورد درصد نرخ رشد خرید مواد اولیه و... پاسخ داد