به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت اهن و فولاد ارفع در ارتباط با تعیین قیمت پایه محصولات فولادی اعلام داشت احتراماً عطف به نامه١٣٩٧/٠۶/٢٠ وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر تعیین قیمت پایه محصولات فولادی معادل متوسط نرخ کشف شده در چهار عرضه آخر بورس ، چنانچه تغییر با اهمیتی ناشی از اجرای نامه مذکور بر عملکرد شرکت ( اعم از فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته ) اتفاق افتد و این تفاوت بیش از ٢٠ درصد بهای فروش شرکت باشد آثار مالی ناشی از این تغییرات در سامانه کدال و در قالب گزارشات ماهانه افشاء خواهد شد.