به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نوسازی و ساختمان تهران علت تبدیل سود هر سهم به زیان ٢٩٣ ریالی را عملیاتی نشدن انتقال سهم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پروژه ظفر به شرکت و عدم تحقق پیش فروش بخش عمده ای از متراژ باقیمانده پروژه ظفر منعکس در بودجه سال مالی منتهی به ٩٧/٠۶/٣١ دانست.