به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه نوین در مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان گروهی کارکنان بانک ملی ایران در بخش بستری برنده شد.