به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان شاهرودهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی برگزار شده را منتشر نمود.