به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پارس دارو اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی را منتشر نمود.