به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری ارس صبا در خصوص سود تلفیقی ۶ ماهه و قیمت ترانسفورماتور نسب ت به مدت مشابه قبل توضیحاتی ارائه نمود.