به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه نوین از برگزاری مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان گروهی کارکنان بانک ملی ایران در بخش بستری خبر داد.