به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره آتیه داده پرداز افزایش سرمایه ۵٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.