به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری ملت اعلام داشت این شرکت براساس رأی غیرقانونی و خلاف واقع مورخ ١٣٩۶/١/١٠ به پرداخت وجه التزام به مبلغ ده میلیارد تومان و خسارت روزانه یکصد میلیون تومان محکوم گردید، که شرکت نسبت به مبلغ وجه التزام در دادگاه تجدید نظر اعتراض و در خصوص خسارت تقاضای اعمال ماده ۴٧٧ نمود. طبق آخرین اخبار و گزارش وکیل شرکت در این پرونده، در تاریخ ١٣٩٧/۶/٩ پرونده در شعبه ٢۴ دادگاه تجدید نظر به جهت نقص و عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط خریدار (شرکت تعاونی سرمایه گذاری ایثارگران خراسان رضوی) در مراحل قبل، به دادگاه بدوی عودت داده شده است. متن نامه وکیل محترم شرکت جهت استحضار به پیوست تقدیم میگردد. بدیهى است هرگونه اطلاع و یا سند مکتوب از پرونده که از دادگاه محترم دریافت شود سریعاً به استحضار آن اداره خواهد رسید. باتشکر سهراب رسته مدیر عامل