سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین امروز برگزار شد و به ازای هر سهم ١٠٠ تومان سود نقدی تقسیم کرد.