انتقال نماد بانک سرمایه به بازار پایه فرابورس نشانه هایی از بازگشایی نماد این بانک را فراهم ساخته است.به نظر می رسد با انتشار صورت های مالی ١٢ ماهه ٩۶ و برگزاری مجمع سهامداران این بانک شاهد بازگشایی نماد بانک سرمایه در بازار پایه فرابورس باشند.

بورس۲۴ : انتقال نماد بانک سرمایه به بازار پایه فرابورس نشانه هایی از بازگشایی نماد این بانک را فراهم ساخته است.به نظر می رسد با انتشار صورت های مالی 12 ماهه 96 و برگزاری مجمع سهامداران این بانک شاهد بازگشایی نماد بانک سرمایه در بازار پایه فرابورس باشند.

بررسی های تحلیلی نشان می دهد : مانده سپرده های سرمایه گذاری بانک سرمایه به بیش از 17 هزار میلیارد تومان بالغ شده که عمده این سپرده ها یک ساله می باشد.

این بررسی حاکی از آن است : بانک در مقابل سرمایه 400 میلیاردی خود موفق به جذب رقم بالایی سرمایه شده است که نشان از پتانسیل های بالای بانک در جذب منابع دارد.

همانطور که در جدول زیر قابل رویت است بانک در زمینه کاهش شدید مطالبات مشکوک الوصول موفق عمل کرده و هزینه 1858 میلیاردی خود را با کاهش جدی 1580 میلیاردی در 9 ماهه سال 96 به سطوح 288 میلیارد کاهش داده است. این امر نشان می دهد بانک قابلیت کاهش جدی هزینه های خود را داشته و با مدیریت هزینه ها به خصوص با فروش دارایی ها و وصول مطالبات خود جای زیادی برای کاهش زیان را داراست.