به طوریکه با روند کنونی ضمن بهبود مارجین عملیاتی برآورد می شود سود عملیاتی شرکت از مقدار ۶٣٠ میلیارد تومان سال ٩۶ به بیش از ...