به گزارش کدال نگر بورس٢۴،دو شرکت تصمیمات مجمع خود را شفاف سازی و اطلاع رسانی نمودند.