با احتساب نرخ حدود ٨٠٠٠ تومانی سنا طی روز جاری به عددی در محدوده ۴۴٨٠ و ۵٠۴٠ تومان برای هر کیلو از این محصول خواهیم رسید. این در حالی ست که محصولات ...