به گزارش بورس٢۴، بیمه معلم با درج نماد در بازار دوم فرابورس قرار ودر گروه بیمه و صندوق بازنشستگی جای گرفت.