نرخ های کائوچوی جهانی تغییری نکرده و ما چندان شاهد افزایش نرخ این محصول جهانی نیستیم. مواد اولیه داخلی مانند کربن و مواد شیمیایی نیز افزایش نرخ های طبیعی را داشتند و پس از آن اقدام به افزایش نرخ های مجدد کردند که با پیگیری های ما نرخ های افزایشی پس گرفته شد و دوباره به حالت اولیه بازگشت.