بورس ٢۴ : صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت صندوق هایی هستند که حداقل بین ٧٠ تا ٩٠ درصد از دارایی های خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند. مابقی دارایی های صندوق نیز بر اساس اختیارات مدیر صندوق تا سقف ١٠ درصد از بورس سرمایه گذاری می شود. این گونه صندوق ها مناسب افرادی هستند که ریسک پذیری پایینی دارند زیرا بخش عمده سرمایه آن ها در دارایی های با درآمد ثابت سرمایه گذاری شده است. در میان ٧١ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فعال گنجینه زرین شهر بیشترین موجودی را داراست. بر اساس آخرین اطلاعات دریافت شده که مربوط به هفدهم شهریور ماه است، خالص ارزش دارایی های این صندوق بیش از ٢٩۵،۵٠٢،١٣٠ میلیون ریال است. صندوق گنجینه زرین شهر که ٩١.۵ درصد دارایی های آن نقدی است، طی ۶ ماه گذشته حدود ١٠ درصد بازدهی کسب کرده است. این در حالی است که نرخ سود پیش بینی شده این صندوق ١۵ درصد است.

بورس۲۴ : صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت صندوق هایی هستند که حداقل بین 70 تا 90 درصد از دارایی های خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند. مابقی دارایی های صندوق نیز بر اساس اختیارات مدیر صندوق تا سقف 10 درصد از بورس سرمایه گذاری می شود. این گونه صندوق ها مناسب افرادی هستند که ریسک پذیری پایینی دارند زیرا بخش عمده سرمایه آن ها در دارایی های با درآمد ثابت سرمایه گذاری شده است.

در میان 71 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فعال گنجینه زرین شهر بیشترین موجودی را داراست. بر اساس آخرین اطلاعات دریافت شده که مربوط به هفدهم شهریور ماه است، خالص ارزش دارایی های این صندوق بیش از 295،502،130 میلیون ریال است. صندوق گنجینه زرین شهر که 91.5 درصد دارایی های آن نقدی است، طی 6 ماه گذشته حدود 10 درصد بازدهی کسب کرده است. این در حالی است که نرخ سود پیش بینی شده این صندوق 15 درصد است.

دومین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابتی که بالاترین موجودی صندوق را دارد یکم کارگزاری بانک کشاورزی و با 186،174،997 میلیون ریال خالص ارزش دارایی است که 93.5 درصد از آن را به دارایی های نقدی اختصاص داده و در مدت 6 ماه اخیر 9.6 درصد بازدهی شناسایی کرده است.

صندوق ره آورد آباد مسکن که سومین صندوق با درآمد ثابت با بالاترین ارزش دارایی هاست طی 6 ماه گذشته بیش از 10.2 درصد بازدهی کسب کرده و 94.3 درصد از موجودی صندوق خود را به دارایی های نقدی اختصاص داده است. خالص ارزش دارایی های فعلی این صندوق 149،614،119 میلیون ریال است.

اما از میان این صندوق ها کدامیک بیشترین بازدهی 6 ماهه را شناسایی کرده اند؟ در حالی که بازدهی 6 ماه اخیر شاخص کل 45.2 درصد بوده، صندوق های پشتوانه طلای لوتوس، صندوق در اوراق مبتنی بر سکه طلای کیان و همچنین زرافشان امید ایرانیان بین 122 تا 180 درصد بازدهی داشتند.

این صندوق ها همانگونه که از نامشان مشخص است بیشترین فعالیت خود را بر روی بازار طلا متمرکز کرده اند و سهم دارایی های نقدی آن ها از کل صندوق بسیار کم است.

پشتوانه لوتوس پارسیان که با کسب بازدهی حدود 181 درصد توانست عنوان پربازده ترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت 6 ماه اخیر را به خود اختصاص دهد، حدود 6.5 درصد دارایی نقدی دارد و خالص ارزش دارایی های آن 1،784،424 میلیون ریال است.

صندوق در اوراق مبتنی بر سکه طلای کیان یعنی دومین صندوق با درآمد ثابت پربازده 6 ماه گذشته 3.5 درصد از حجم دارایی های خود را به دارایی های نقدی تخصیص داده و در حالی که 147 درصد بازدهی شناسایی کرده خالص دارایی های خود را به 359،758 میلیون ریال رسانده است.

موجودی صندوق زرافشان امید ایرانیان نیز که در 6 ماهه بیش از 122 درصد بازدهی کسب کرده، حدود 292،946 میلیون ریال است و 11.08 درصد دارایی های آن نقدی است.

بررسی وضعیت 6 ماه اخیر صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود پیش بینی
شده (%)
تاریخ آخرین اطلاعات
دریافت شده
خالص ارزش دارایی
صندوق (ریال)
درصد دارایی های
نقدی
بازدهی
6 ماهه (%)
گنجینه زرین شهر 15 1397/06/17 295,502,130M 91.5 9.92
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 16 1397/06/17 186,174,997M 93.54 9.62
ره آورد آباد مسکن 15 1397/06/17 149,614,119M 94.3 10.27
لوتوس پارسیان 17 1397/06/17 120,674,524M 97.17 8.96
مشترک آتیه نوین 16 1397/06/17 74,634,011M 94.14 9.58
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 19 1397/06/17 66,603,001M 79.68 11.9
گسترش فردای ایرانیان 20 1397/06/17 49,741,227M 100 11.21
ارزش آفرینان دی 17.2 1397/06/17 45,521,396M 99.16 10.2
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 18 1397/06/17 36,397,600M 75.06 8.9
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 15 1397/06/17 35,526,871M 51.87 9.61
اندوخته پایدار سپهر 10 1397/06/17 31,850,964M 99.01 8
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 20 1397/06/17 31,370,446M 35.66 9.99
بانک ایران زمین 16 1397/06/17 30,019,968M 91.45 10.08
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 17 1397/06/17 28,881,934M 51.23 9.9
توسعه تعاون صبا 15 1397/06/17 25,255,988M 91.91 8.72
مشترک اندیشه فردا 18 1397/06/17 17,889,234M 95.53 8.39
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 18 1397/06/17 17,720,881M 37.78 9.58
مشترک یکم ایرانیان 15 1397/06/17 16,341,424M 91.43 9.53
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 18 1397/06/17 9,652,050M 50.04 8.88
قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان (ETF) 0 1397/06/17 8,962,002M 99.99 9.97
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 15 1397/02/15 8,891,678M 88.06 10.11
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 17 1397/06/17 8,811,253M 12.42 8.97
مشترک کارگزاری کارآفرین 17 1397/06/17 8,705,616M 95.78 9.77
آرمان کارآفرین 17 1397/06/17 8,701,581M 96.73 9.88
بانک گردشگری 0 1397/06/17 8,452,351M 74.08 10.93
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 15 1397/06/17 7,863,164M 92.67 9.91
امین آشنا ایرانیان 20 1397/06/17 6,683,204M 89.09 10.5
پیروزان 17 1397/06/17 5,163,120M 85.56 10.13
درآمد ثابت سرآمد 15 1397/06/17 4,969,606M 88.25 10.49
پارند پایدار سپهر (ETF) 0 1397/06/17 4,696,312M 99.99 10.07
مشترک سپهر تدبیرگران 20 1397/06/17 4,131,354M 100 10.44
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 1397/06/17 3,596,720M 5.73 10.4
اندیشه زرین پاسارگاد 15 1397/06/16 3,374,697M 90.52 6.99
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 20 1397/06/17 2,513,111M 2.34 10.27
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 15 1397/06/17 2,353,446M 74.45 9.85
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 1397/06/17 2,319,368M 7.78 9.63
توسعه فراز اعتماد 18 1397/06/17 2,290,204M 93.33 9.99
پاداش سرمایه بهگزین 15 1397/06/17 2,021,268M 96.82 10.72
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 1397/06/17 1,784,424M 6.57 180.82
نگین سامان 16.5 1397/06/17 1,592,175M 80.03 8.29
حکمت آشنا ایرانیان 17 1397/06/17 1,458,181M 89.34 9.13
امین سامان 16 1397/06/17 1,033,963M 97.17 8.88
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 1397/06/17 1,008,975M 1.23 7.61
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 1397/06/17 970,514M 99.74 9.85
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 17 1397/06/17 851,930M 0.21 10.13
با درآمد ثابت تصمیم 17 1397/06/17 758,403M 88.29 6.94
قابل معامله با درآمد ثابت کیان (ETF) 0 1397/06/17 735,711M 79.15 11.33
با درآمد ثابت کاریزما 0 1397/06/17 542,789M 96.37 8.34
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 1397/06/17 521,890M 86.91 14.29
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 1397/06/17 448,338M 1.59 9.69
اعتماد ملل 15 1397/06/17 432,798M 86.47 7.6
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 1397/06/17 427,646M 5.82 10.5
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 1397/06/17 420,195M 93.04 10.16
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 1397/06/17 359,758M 3.57 147.04
ارزش آفرین گلرنگ 0 1397/06/17 339,668M 89.87 11.64
مشترک فراز اندیش نوین 15 1397/06/17 299,386M 92.52 12.04
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 1397/06/17 292,946M 11.08 122.49
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 1397/06/17 288,762M 3.85 17.35
نهال سرمایه ایرانیان 15 1397/06/17 276,959M 95.03 10.82
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) 17 1397/06/06 250,883M 82.24 5.07
توسعه سرمایه نیکی 0 1397/06/17 234,662M 99.91 10.11
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 1397/06/17 230,824M 87.49 13.35
دوم اکسیر فارابی 20 1397/06/17 225,062M 99.27 11.13
ارمغان ایرانیان 15 1397/06/17 203,922M 93.73 13.31
گنجینه یکم آوید 15 1397/06/17 168,714M 1.79 9.68
نیکوکاری لوتوس رویان 17 1397/06/17 157,375M 81.43 9.25
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 1397/06/13 101,974M 41.32 9.85
نیکوکاری درمان زنجیره امید 16 1397/06/17 82,404M 90.19 15.62
قابل معامله گنجینه آینده روشن (ETF) 0 1397/06/17 75,868M 79.78 11.4
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 17 1397/06/17 50,567M 88.93 9.46
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 1397/05/09 18,416M 99.04 4.37
شاخص کل   1397/06/17     45.2