ضریب استحصال تولید در واحدهای چغندری در سال های اخیر بیش از ٨٠ درصد می باشد که به معنای...