زین العابدین گندم کار معاون مالی تجارت الکترونیک پارسیان در خصوص علل افزایش تقاضا در گروه رایانه و فعالیت های وابسته و صف خرید تجارت الکترونیک پارسیان در بازار سهام به بورس ٢۴ گفت: سخت افزار ها و دارایی هایی که داریم ، با قیمت های گذشته خریداری شده است ...