به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد ارائه خدمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٧، صعودی بود. کسب ١۶٨ میلیارد تومان درآمد، حاصل فعالیت ۵ ماهه این شرکت می باشد.