به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد شرکت آسان پرداخت پرشین در ۵ ماهه نخست سال مالی ١٣٩٧، با رشد خوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بود. این شرکت در مدت یاد شده ١،٨٧٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.