غلامرضا کاظمی مدیر عامل شرکت قند ثابت خراسان در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ اعلام کرد: صبح امروز قیمت مصوب شکر برای سال ٩٧ اعلام شد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده بهای هر کیلو شکر ٣٠٠٠ تومان اعلام شد و به تصویب رسید. او افزود: قیمت بسته بندی یک کیلویی شکر ۴۴٠٠ تومان و بسته بندی ٩٠٠ گرمی ۴٠٠٠ تومان اعلام شد و بهای هر کیلو شکر برای بسته بندی های ۵٠ کیلویی به ٣٠٠٠ تومان رسید.

نرخ شکر مصوب سال 97 اعلام شد.

غلامرضا کاظمی مدیر عامل شرکت قند ثابت خراسان در گفت و گو با خبرنگار بورس۲۴ اعلام کرد: صبح امروز قیمت مصوب شکر برای سال 97 اعلام شد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده بهای هر کیلو شکر 3000 تومان اعلام شد و به تصویب رسید.

او افزود: قیمت بسته بندی یک کیلویی شکر 4400 تومان و بسته بندی 900 گرمی 4000 تومان اعلام شد و بهای هر کیلو شکر برای بسته بندی های 50 کیلویی به 3000 تومان رسید.

او درباره تغییرات نرخ شکر در سال 97 نسبت به سال 96 تصریح کرد: سال گذشته بهای هر کیلو شکر بدون یارانه 2،722 تومان بود و این قیمت با یارانه بیش از 2 هزار و 900 تومان اعلام شده بود. با توجه به این که بهای هر کیلو شکر در سال جاری 3000 تومان در نظر گرفته شده و این قیمت با در نظر گرفتن یارانه است، بنابراین می توان گفت که نرخ مصوب شکر با احتساب یارانه دریافتی شرکت ها، در سال 97 نسبت به سال 96 تغییر بسیار ناچیزی یافته است.

مدیر عامل «قثابت» در پاسخ به این پرسش که آیا این افزایش نرخ پاسخگوی هزینه های کارخانجات شکر خواهد بود، اظهار داشت: در پیش بینی های انجام شده توسط تولیدکنندگان شکر بهای تمام شده هر کیلو شکر در سال 97 به طور متوسط حدود 3،050 تا 3،090 تومان در نظر گرفته شده بود ، حال آن که نرخ مصوب شکر برای سال 97 کمتر از این برآوردها و به مبلغ 3،000 تومان در نظر گرفته شده است. در واقع بهای تمام شده تولیدکنندگان این صنعت هنوز بالاست اما با این حال باید به شرایط مثبت نگریست.