سلام بر حسین شهید

به گزارش بورس٢۴، سرانجام عرضه اولین عطرین نخ قم در روز سه شنبه ٢٠ شهریور ماه در رنج قیمتی ۴۶٨٠ ریال تا ۴٩١۴ ریال عرضه خواهد شد