به گزارش بورس٢۴، سرانجام عرضه اولین عطرین نخ قم در روز سه شنبه ٢٠ شهریور ماه در رنج قیمتی ۴۶٨٠ ریال تا ۴٩١۴ ریال عرضه خواهد شد