این روزها اقتصاد کشور حال و روز خوبی ندارد، شرکت های تولیدی یکی پس از دیگری نرخ محصولات خود را افزایش می دهند، افزایش نرخ هایی که مشخص نیست به کجا منتهی می شود، شرکت ها به دلیل افزایش نرخ بهای تمام شده (نهاده های تولید ) و همچنین پوشش هزینه های خود دست به افزایش نرخ محصولات خود می زنند که این موضوع گاهی کنترل می شود و گاهی نمی شود، اوضاع نابسامان اقتصادی شرایط را برای شرکت ها سخت کرده و آن ها با ابهامات زیادی دست و پنجه نرم می کنند، در این میان جو موجود در جامعه هم شایعاتی را پوشش می دهد که افزایش نرخ هایی در راه است. نرخ لبنیات از این دست شایعات است، افزایش نرخ لبنیات یک بار حدود ٢ ماه پیش اتفاق افتاد و در حال حاضر شایعه افزایش نرخ مجدد ١٢ درصدی برای لبنیات وجود دارد که این موضوع گرچه رسما تائید نشده لکن در عالم واقعیت گرانی لبنیات اتفاق افتاده است. مهرنوش امجدی معاون مالی شرکت صنایع شیر ایران در خصوص افزایش نرخ های لبنیات به بورس ٢۴ گفت: افزایش نرخی در لبنیات اتفاق نیفتاده و ما افزایش نرخی که قبلا گرفتیم را لحاظ کردیم ، اما افزایش نرخ مجددی در مجموعه لبنیاتی ها اتفاق نیفتاده است.

بورس۲۴ : این روزها اقتصاد کشور حال و روز خوبی ندارد، شرکت های تولیدی یکی پس از دیگری نرخ محصولات خود را افزایش می دهند، افزایش نرخ هایی که مشخص نیست به کجا منتهی می شود، شرکت ها به دلیل افزایش نرخ بهای تمام شده (نهاده های تولید ) و همچنین پوشش هزینه های خود دست به افزایش نرخ محصولات خود می زنند که این موضوع گاهی کنترل می شود و گاهی نمی شود، اوضاع نابسامان اقتصادی شرایط را برای شرکت ها سخت کرده و آن ها با ابهامات زیادی دست و پنجه نرم می کنند، در این میان جو موجود در جامعه هم شایعاتی را پوشش می دهد که افزایش نرخ هایی در راه است. نرخ لبنیات از این دست شایعات است، افزایش نرخ لبنیات یک بار حدود 2 ماه پیش اتفاق افتاد و در حال حاضر شایعه افزایش نرخ مجدد 12 درصدی برای لبنیات وجود دارد که این موضوع گرچه رسما تائید نشده لکن در عالم واقعیت گرانی لبنیات اتفاق افتاده است.

مهرنوش امجدی معاون مالی شرکت صنایع شیر ایران در خصوص افزایش نرخ های لبنیات به بورس۲۴ گفت: افزایش نرخی در لبنیات اتفاق نیفتاده و ما افزایش نرخی که قبلا گرفتیم را لحاظ کردیم ، اما افزایش نرخ مجددی در مجموعه لبنیاتی ها اتفاق نیفتاده است.

وی تاکید کرد: ما اجازه افزایش نرخ نداریم و حق این که نرخ های خود را از میزان گفته شده قبلی بیشتر کنیم نداریم چرا که غیر قانونی بوده و از طرفی سهم بازار مجموعه از دست می رود یعنی اگر نرخ ها از یک میزان خاص بیشتر شود میزان تقاضا کاهش می یابد و ما بازار مصرف خود را از دست می دهیم.

وی گفت: شرایط برای مجموعه لبنیاتی ها دشوار شده چون از یک طرف بهای مواد اولیه ما روز به روز افزایش می یابد و از طرف دیگر اجازه افزایش نرخ محصولات را نداریم و اگر افزایش هم پیدا کند آثار آن منفی تر خواهد بود.

وی تاکید کرد: اگر شرایط به این صورت پیش برود ، شرکت های بورسی مجموعه پگاه شرایط نامساعدی را تجربه خواهند کرد و سرنوشت بدی را در انتظار خواهند داشت.

امجدی گفت: نرخ شیر خام برای ما روز به روز بیشتر می شود و نرخ قطعی آن را نمی دانیم ما شاهد افزایش نرخ شیر خام هستیم ، اما مجموعه پگاه افزایش نرخی را نداشته و همان میزان افزایش گذشته را داشته ایم و همان طور که گفته شد اجازه افزایش نرخ نداریم.