به گزارش بورس٢۴، مجمع حفاری شمال در حالی برگزار شد که افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی و رسیدن سرمایه ٢۶٠ میلیاردی شرکت به سطوح بالای ۵٢٠ میلیارد تومان و خبرهایی در خصوص سود تسعیر ارز منتشر شد.