به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران، از ارائه خدمات خود در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٧ حدود ٢،٢٢١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.