سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان امروز برگزار شد.