سلام بر حسین شهید

مجمع موسسه اعتباری ملل امروز برگزار شد که این مجمع یک ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد.